תקנון האתר

בעשיית שימוש באתר של חברת קבוצת ל.מ. תימה החדשה בע"מ (להלן: "האתר" ו"החברה",
בהתאמה) הינך מאשר שקראת, הבנת והסכמת למלוא התנאים והכללים המפורטים להלן. אם אינך מסכים, אל תבצע שימוש באתר. האתר מהווה פלטפורמה למעסיקים לקבלת חוות דעת מאת ממליצים לגבי מועמדים לעבודה, תוך שהממליצים מספקים את חוות דעתם באמצעות מענה לשאלות מובנות שנקבעו ע"י החברה. ברישומך לאתר הינך מסכים, בין היתר, שהחברה תעביר ו/או תפרסם ו/או תציג ו/או תמסור את חוות דעתם של הממליצים לצד ג', בתמורה ו/או ללא תמורה, כמפורט בתקנון. רישום לאתר מהווה חתימה אלקטרונית המעידה על הסכמתך המלאה לתנאים להלן:

1. האתר מציע במה לקבלת חוות דעת של ממליצים אודות מועמדים לעבודה. האתר משגר באמצעות דואר אלקטרוני הזמנה לממליצים להיכנס לאתר, תוך שהממליצים עונים על שאלות המופיעות באתר. האתר מספק דו"ח הכולל את תשובות הממליצים בצירוף ציון הערכה משוקלל אשר נקבע ע"י האתר (להלן: "הדו"ח).
2. התשובות ו/או הדו"ח יועברו ו/או יפורסמו ע"י החברה לכל צד ג' עפ"י ראות עיניה, בתמורה ו/או ללא תמורה, לרבות מעסיקים פוטנציאליים.  
3. אינך זכאי לקבל כל תמורה בגין פרסום ו/או העברת ו/או מסירת התשובות ו/או הדו"ח ע"י האתר ו/או החברה לצד ג'.
4. ידוע לך כי הממליצים, כולם ו/או חלקם, עשויים לסרב להשיב על השאלות. במצב שכזה החברה זכאית לקבלת מלוא התמורה חרף העובדה שיימסר דו"ח חלקי ו/או לא יימסר דו"ח כלל.
5. ידוע לך כי במידה וקיים באתר דו"ח ו/או תשובות קודמים אודות מועמד האתר יהיה רשאי לשגר לך את התשובות ו/או הדו"ח הקודמים מבלי לשוב ולפנות לממליצים ו/או לפנות לממליצים חדשים.
6. החברה אינה מתחייבת לפעול לאיתור הממליצים. האתר יערוך עד 5 ניסיונות ליצירת קשר עם הממליצים אך ורק בהתאם למידע שהוזן על ידך באתר. הינך מוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין אי-יצירת קשר עם הממליצים, כולם ו/או חלקם.
7. מודגש בזאת, כי החברה אינה מחוייבת לבצע שימוש בתשובות ו/או בדו"ח ו/או להציגם. החברה רשאית לבצע שימוש בתשובות ו/או בדו"ח עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מגבלה, לרבות העברתם למעסיקים אחרים ו/או לצד ג'.
8. הינך מאשר שהודעת למועמד/ת לעבודה שאת פרטי ממליציו/ה הזנת לאתר על כוונתך לבצע שימוש באתר לצורך פניה לממליצים ו/או קבלת תשובות ו/או קבלת דו"ח וכי המועמד/ת הסכים/מה לכך.
9. הינך מאשר כי לא תעשה כל שימוש בדו"ח ו/או בתשובות, למעט לצרכי שקילת קבלת המועמד/ת לעבודה, כי לא תפרסם את הדו"ח ו/או התשובות, כי תשמור באופן מירבי על פרטיותו/ה ו/או צנעת חייו/ה של המועמד/ת. הינך מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לחברה, במישרין ו/או בעקיפין, עקב הפרת התחייבותך כאמור.
10. האתר מהווה אמצעי לקבלת חוות דעת של ממליצים. החברה אינה שולטת ומפקחת על תוכן חוות הדעת ו/או תשובות לשאלות, נכונותן, איכותן, מהימנותן והרלוונטיות שלהן. החברה רשאית להעביר ו/או לפרסם את התשובות של הממליצים ו/או הדו"ח כפי שהם ללא אחריות מכל מן וסוג שהוא במישרין או בעקיפין. החברה אינה אחראית בכל הקשור והנוגע לתשובות ו/או לדו"ח בעקבות פרסומם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תחוב בגין נזק כתוצאה ממידע מוטעה ו/או לא נכון ו/או לא אמין ו/או שקרי.
11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית ולא תחוייב בכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי במידה וייכלל בתשובות ו/או בדו"ח חומר פרסומי ו/או שיווקי ו/או חומר הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים לרבות זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר, חומר פורנוגרפי, חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור, חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, חומר החושף זהות של קטינים, תוכנת מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים וכו', חומר בלתי-חוקי ו/או המהווה ו/או הקשור לעבירה פלילית עפ"י דיני מדינת ישראל, חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, חומר שפרסומו אסור עפ"י דין, חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי, חומר שיש בו כדי לפגוע באדם ו/או גוף אחר.
12. החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משליחת ו/או פרסום התשובות ו/או הדו"ח.
13. החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הבאים מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף או תוצאתי הנובע ו/או הקשור לשיגור השאלות לממליצים ו/או קבלת תשובות ו/או פרסום התשובות ו/או הדו"ח ו/או עשיית שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או בדו"ח. אם נפגעת כתוצאה מפעילות האתר ו/או מהתשובות לשאלות ו/או מהדו"ח ו/או מפרסומו הדרך היחידה העומדת לרשותך הינה לחדול מעשיית שימוש באתר. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה לא יהיו אחראים לכל עניין ודבר הקשור ו/או הנובע ממעשיך ו/או מחדליך ו/או ממעשי ו/או מחדלי הממליצים ו/או מפרסם כלשהו.
14. הינך פוטר את החברה ו/או בעל מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הבאים מטעמה מאחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם בכל הקשור והנובע מפעילות האתר ו/או פרסום התשובות ו/או הדו"ח.
15. הינך מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או הבאים מטעמה עבור כל פיצוי ו/או נזק ו/או כל תשלום או הוצאה אחרים, שידרשו לשלם ו/או יחויבו לשלם ו/או ישאו בהם באופן אחר בקשר לתשובות ו/או לדו"ח וכן לשפותם ו/או לפצותם בגין כל הוצאה שתוצא על ידם בשל כך, לרבות שכ"ט עו"ד.
16. הינך מסכים, כי החברה רשאית, אך לא חייבת, לעיין ולפקח בכל עת, על התשובות לשאלות, לערוך בהם שינויים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וכן לאסור ו/או לפסול למסירה ו/או לפרסום תשובות, באופן מוחלט ו/או בהתניית תנאים לפרסום התשובות ו/או הדו"ח כאמור, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אין באמור להטיל כדי להטיל חובה על החברה ו/או מי מטעמה לעשות את הפעולות הנזכרות לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובותיך עפ"י התקנון.
17. הינך מאשר שמלאו לך 18 שנה לפחות והינך בעל כשירות משפטית.
18. החברה אינה מתחייבת לספק את השירותים ללא תקלות, הפסקות או הפרעות. ידוע לך כי מעת לעת עשויות להתרחש תקלות מכל מין וסוג שהוא במערכות ו/או באתר ו/או הפסקת ו/או הפרעות בשירות, לרבות חדירה לא חוקית למחשביה של החברה, נזקים, קילקולים, כשלים בחומרה, תוכנה, מערכות תקשורת של החברה ו/או מי מספקיה. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם עקב כך.
19. ידוע לך שהחברה רשאית בכל עת וללא הודעה מראש לסגור את האתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולא תהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין סגירת האתר כאמור.
20. החברה רשאית לשנות את כללי ותנאי התקנון בכל עת. הכללים והתעריפים החדשים יהיו בתוקף באופן אוטומאטי 3 ימים לאחר שיוצגו באתר. המשך ביצוע שימוש באתר לאחר הצגת השינויים כאמור מהווה הסכמה לתנאים, לכללים ולתעריפים החדשים.
21. אינך רשאי להסב את זכויותיך ו/או חובותיך לגורם אחר כלשהו.
22. ברישומך לאתר הינך מאשר לחברה לשגר לך תוכן שיווקי, לרבות דברי פרסומת. הינך רשאי להודיע לחברה בכל עת באמצעות המייל על סירובך לקבל דברי פרסומת.
23. כל מועמד רשאי לעיין בתשובות ו/או בדו"ח המתייחסים אליו בכפוף להגשת בקשה בכתב לאתר. מועמד אשר מצא שהתשובות ו/או הדו"ח המתייחסים אליו אינם נכונים ו/או שלמים ו/או נכונים ו/או מהימנים רשאי לפנות בכתב לאתר בבקשה לתקן את התשובות ו/או הדו"ח. האתר יהיה רשאי עפ"י שיקול דעתו לתקן את התשובות ו/או הדו"ח ו/או להסירם מהאתר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
24. כל תביעה הנובעת ו/או הקשורה לאתר ו/או לקבלת ו/או למשלוח הודעות תדון עפ"י הדין הישראלי בלבד כאשר הסמכות המקומית לדון בתביעה תהא מסורה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב- יפו בלבד.